VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

 

Prodávající

MEDIAPOOL s.r.o. se sídlem Prostřední Lánov 300, 543 41  Lánov, zastoupená jednatelem Petrem Srpem, IČ: 25959972, firma je zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn., DIČ: 270-25959972

Bankovní účty:

korunový (CZK): 173922257/0300

euro (EUR): IBAN CZ74 0300 0000 0001 7392 4121

 

 

Kupující

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněném objednávkovém formuláři systému ergis.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží, .....) správně a pravdivě. 

 

 

Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů vyplněných v objednávkovém formuláři pro níže uvedené účely.

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy .

 

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinnen vyřídit závaznou objednávku a odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího (viz dále čl. Dodací podmínky).

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinnen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefon.

 

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve formuláři objednávky.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu (viz dale čl. Cena předmětu koupě a platební podmínky).

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího (viz čl. Reklamační řád).

 

 

Dodací podmínky

Zboží je prodávajícím expedováno do 7 pracovních dní ode dne plnění objednávky. Dnem plnění objednávky se rozumí den, kdy vzniká povinnost prodávajícího expedovat zboží.

V případě, že kupující ve své objednávce zvolil způsob platby “dobírkou”, považuje se za den plnění objednávky den, kdy byla kupujícím platná objednávka zadána do systému ergis.cz a potvrzena tlačítkem “ZÁVAZNĚ OBJEDNAT”. V případě, že kupující v objednávce zvolil jiný způsob platby, rozumí se dnem plnění objednávky den připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

 

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři.

Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby): Česká pošta či jiná přepravní společnost. Úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou (viz čl. Cena předmětu koupě a platební podmínky).

 

Součástí zásilky je i daňový doklad.

 

 

Cena předmětu koupě a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je dána cenami objednaného zboží uvedenými v katalogu zboží ergis.cz. Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH.

Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny v objednávkovém formuláři ergis.cz. Uhrazení celé kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

K úhradě nákladů dopravy bude ke kupní ceně připočten paušální poplatek za dopravu, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy a destinaci (Česká republika, země EU, apod.) a v závislosti na výši ceny zboží.

V případě, že kupující zvolí v objednávce volbu platby „dobírkou“, bude ke kupní ceně rovněž připočten paušální poplatek – doběrečné. Paušální poplatky za dopravu a platbu dobírkou se nepřipočítávají v případě, že celková kupní cena přesáhne výši 5000,- Kč.

O celkové kupní ceně i výši případných poplatků (viz výše) je kupující informován v objednávkovém formuláři před odesláním závazné objednávky.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má na základě ustanovení zákona č 367/200 Sb., odstavec 6 právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat v uvedené lhůtě zpět (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím

uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

 

Reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů.

 

Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

- zasláním e-mailu,

- prostřednictvím pošty

- telefonicky.

 

Při podání reklamace je nutno předložit :

- reklamované zboží v originálním obalu

- kopii prodejního dokladu (faktury)

- stručný popis závady.

 

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do pěti pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly:

- neodborným použitím

- mechanickým poškozením nebo opotřebením

- živelnými pohromami

- jinými vnějšími vlivy.

 

Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz.

 

(Kontakty pro vyřízení reklamací naleznete zde)

 

 

Schválení Všeobecných smluvních podmínek ze strany kupujícího

Kliknutím na odkaz  "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky systému ergis.cz potvrzuje kupující, že tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudoval, bezvýhradně je akceptuje a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.vytisknout