summer, mountain scenery, trees, mountain range
ID: 93

View from the mountain village of Benecko


Benecko

Author:
Karel Hník