Krkonoše
    
 
Besucher Anzahl
Besucher Anzahl
Burg
Ergis ID-Nr.: 2161

Pecka Burg

Bild vergrössern: Pecka Burg * Riesengebirge (Krkonose)
Bild vergrössern: Pecka Burg * Riesengebirge (Krkonose)
 
Bild vergrössern: Pecka Burg * Riesengebirge (Krkonose)
Detailkarte
Detailkarte

Pùvodnì ranì gotický hrad, vybudovaný poèátkem 14. století. V prùbìhu 16. století byl hrad pøebudován na renesanèní zámek, sestávající se ze ètyø, dvì patra vysokých køídel, uzavírajících obdelníkové nádvoøí. Stavba byla dokonèena poèátkem 17. století za Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, vynikajícího spisovatele, cestovatele a hudebníka. Po Harantovì smrti náležel zámek Albrechtovi z Valdštejna a mnišskému øádu kartuziánù. V roce 1830 zámek vyhoøel a postupem èasu se zmìnil ve zøíceninu. S prvními opravami se zaèalo ve 20. letech 20. století, druhá fáze oprav probìhla v 60. letech. Byl zastøešen a obnoven jediný, západní palác, v jehož prostorách byla zøízena expozice. Zbývající èásti torzálního zdiva byly fixovány a ponechány ve stavu pøipomínajícím zøíceninu hradu.Preis: 20 - 40 CZK

Obec Pecka
507 82 Nová Paka
Telefon: (+420) 493 799 129
Email: 
01.04.-30.04.
Mo Di Mi Do Fr Sa So von bis von bis
nein nein nein nein nein ja ja 09:00 - 16:00
 
01.05.-00.00.
Mo Di Mi Do Fr Sa So von bis von bis
nein ja ja ja ja ja ja 09:00 - 17:00
 
01.10.-30.10.
Mo Di Mi Do Fr Sa So von bis von bis
nein nein nein nein nein ja ja 09:00 - 16:00