Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzaj¹cych
Liczba zwiedzaj¹cych
rzeka
Ergis ID: 1354

Mumlava

powiêkszyæ obrazek: Mumlava * Karkonosze
mapa szczegó³owa
mapa szczegó³owa

Powstaje z 2 Ÿróde³ - Du¿ej i Ma³ej Mumlawy. Wodê zbiera na Mumlavskiej ³¹ce na pó³noc od Kotla. W dolnej czêœci doliny erozyjnej Mumlawy znajduje siê najbardziej odwiedzany wodospad w Karkonoszach, siegaj¹cy 8m wysokoœci. Pod wodospadem i w innych miejscach koryta Mumlawy mo¿na zobaczyæ piêkne okazy zjawisk erozyjnych - liczne granitowe progi oraz kot³y.

Burzliwa Mumlawa ma swe Ÿród³o w trójk¹tnym obszarze pomiêdzy szczytami Okolník, Kotel oraz Lysá hora. W miejscu zwanym Krakonošova snídanì (Œniadanie Krakonosza) do³¹cza do niej Ma³a Mumlava, nieco ni¿ej strumienie Smrková strouha oraz Vosecká strouha.

Harrachov