Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzaj¹cych
Liczba zwiedzaj¹cych

Miejscowoœci w Karkonoszach

powiêkszyæ obrazek: Miejscowoœci w Karkonoszach * Karkonosze

Karkonoskie i podkarkonoskie miasta i wsie maj¹ zazwyczaj d³ug¹ historiê i skomplikowane dzieje, które je w rozmaity sposób kszta³towa³y.
Turysta zdwiedziæ mo¿e zabytkowe podgórskie miasteczka, malownicze wsie z drewnianymi domami zrêbowymi porozrzucanymi po górskich zboczach i têtni¹ce ¿yciem oœrodki górskie.
Tu w³aœnie znaleŸæ mo¿na wiêcej informacji na ich temat.


Miejscowoœci

lista zdjêæ lista zdjêæ
(znaleziono: 44 z 44 pozycji w kategorii: Miejscowoœci)

oœrodek górski
oœrodek narciarski
Benecko * Karkonosze

Benecko

www.benecko.cz
wieœ podgórska Bukovina u Èisté * Karkonosze

Bukovina u Èisté

www.bukovina.cz
wieœ podgórska Dolní Branná * Karkonosze

Dolní Branná

www.dbranna.cz
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Dolní Dvùr * Karkonosze

Dolní Dvùr

www.dolnidvur.cz
wieœ podgórska Dolní Lánov * Karkonosze

Dolní Lánov

www.dolnilanov.cz
wieœ podgórska  

Èermná

oœrodek górski
oœrodek narciarski
Èerný Dùl * Karkonosze

Èerný Dùl

www.cernydul.cz
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Harrachov * Karkonosze

Harrachov

www.harrachov.cz
wieœ podgórska Horní Branná * Karkonosze

Horní Branná

www.jilemnice.cz/hbranna
wieœ podgórska Horní Kalná * Karkonosze

Horní Kalná

www.hornikalna.cz
oœrodek górski Horní Maršov * Karkonosze

Horní Maršov

www.hornimarsov.cz
zabytkowe miasto Hostinné * Karkonosze

Hostinné

www.hostinne.info
oœrodek górski  

Jablonec nad Jizerou

oœrodek górski
oœrodek narciarski
Janské Láznì * Karkonosze

Janské Láznì

www.janske-lazne.cz
oœrodek górski  

Jestøabí v Krkonoších

zabytkowe miasto Jilemnice * Karkonosze

Jilemnice

www.mestojilemnice.cz
wieœ podgórska  

Klášterská Lhota

wieœ podgórska Košálov * Karkonosze

Košálov

www.pojizeri.cz/obce/kostalov.htm
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Koøenov * Karkonosze

Koøenov

www.korenov.cz
wieœ podgórska Kunèice nad Labem * Karkonosze

Kunèice nad Labem

www.kuncice.cz
wieœ podgórska Lánov * Karkonosze

Lánov

www.lanov.cz
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Malá Úpa * Karkonosze

Malá Úpa

www.malaupa.cz
wieœ podgórska  

Martinice v Krkonoších

oœrodek narciarski
wieœ podgórska
Mladé Buky * Karkonosze

Mladé Buky

www.obecmladebuky.cz
wieœ podgórska Møíèná * Karkonosze

Møíèná

www.mricna.cz
Nová Paka * Karkonosze

Nová Paka

www.munovapaka.cz
oœrodek górski
oœrodek narciarski
 

Paseky nad Jizerou

www.paseky.cz
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Pec pod Snìžkou * Karkonosze

Pec pod Snìžkou

www.pecpodsnezkou.cz
oœrodek górski Poniklá * Karkonosze

Poniklá

www.ponikla.cz
wieœ podgórska Proseèné * Karkonosze

Proseèné

www.obec-prosecne.cz
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Rokytnice nad Jizerou * Karkonosze

Rokytnice nad Jizerou

www.mesto-rokytnice.cz
wieœ podgórska Roztoky u Jilemnice * Karkonosze

Roztoky u Jilemnice

www.roztoky-u-jilemnice.cz
wieœ podgórska Rudník * Karkonosze

Rudník

www.rudnik.cz
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Strážné * Karkonosze

Strážné

www.oustrazne.cz
wieœ podgórska Studenec * Karkonosze

Studenec

www.studenec.cz
wieœ podgórska Svoboda nad Úpou * Karkonosze

Svoboda nad Úpou

www.musvoboda.cz
zabytkowe miasto Trutnov * Karkonosze

Trutnov

www.trutnov.cz
 

Úpice

www.upice.cz
wieœ podgórska  

Víchová nad Jizerou

www.jilemnice.cz/vichova/info
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Vítkovice * Karkonosze

Vítkovice

www.vitkovicevkrk.cz
zabytkowe miasto
oœrodek górski
Vrchlabí * Karkonosze

Vrchlabí

www.krkonose.eu
oœrodek górski
oœrodek narciarski
 

Vysoké nad Jizerou

www.vysokenadjizerou.cz
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Špindlerùv Mlýn * Karkonosze

Špindlerùv Mlýn

www.mestospindleruvmlyn.cz
zabytkowe miasto
oœrodek górski
oœrodek narciarski
Žacléø * Karkonosze

Žacléø

www.zacler.cz
 
Proponujemy

Paseky nad Jizerou

Proponujemy
pict: Špindlerùv Mlýn

Špindlerùv Mlýn