Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzaj¹cych
Liczba zwiedzaj¹cych

Rowery szosowe w Karkonoszach

W karkonoskich rejonach górskich i podgórskich trenuje wiele dru¿yn rowerowych z wielu krajów. Ró¿norodnoœæ ukszta³towania terenu, piêkne krajobrazy oraz dobre i niezbyt ruchliwe szosy przyci¹gaj¹ wielu kolarzy szosowych. Czekaj¹ na nich tysi¹cmetrowe podjazdy na prze³êcze górskie, naprzemienne podjazdy i zjazdy na terenach pagórkowatych oraz spokojniejsza jazda przez doliny.
Kolarze szosowi wybieraj¹ zazwyczaj nocleg u podnó¿na gór. Takie miasta, jak Vrchlabí, czy Jilemnice oraz okoliczne wsie stanowi¹ dla nich dobr¹ bazê wypadow¹.
Pomocn¹ d³oñ podaæ mog¹ przewodnicy Bikeareny (bikearena.ergis.cz) – pomog¹ przy wyborze odpowiedniej trasy, w sprawach organizacyjnych, w znalezieniu noclegu, w prowadzeniu pojazdu towarzysz¹cego, poprowadz¹ dru¿ynê zawodow¹, ale te¿ grupê rowerzystów - amatorów.

Noclegi Przyjazne dla rowerzystów
Cyklobus
Sklep rowerovy
Wypo¿yczalnia rowerów
Warsztat rowerowy


Rowerem szosowym

lista zdjêæ lista zdjêæ
(znaleziono: 3 z 88 pozycji w kategorii: Rowerem szosowym)

trasa dla rowerów szosowych Pêtla Izerska * Karkonosze

Pêtla Izerska

87 km
trasa dla rowerów szosowych Pêtla karkonoska * Karkonosze

Pêtla karkonoska

143 km
trasa dla rowerów szosowych Podkarkonoska pêtla * Karkonosze

Podkarkonoska pêtla

78 km
 
Proponujemy
pict: Cyklobus

Cyklobus

Proponujemy
pict: Karkonosze -

Karkonosze